Salgs- & Leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

 

1.1 Tilbud afgivet fra By Hjorth ApS er kun gældende i 8 dage beregnet fra den dag at tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist bortfalder tilbuddet automatisk. Tilbud kan endvidere bortfalde, såfremt en leverance er udsolgt eller leveringsbetingelserne ændres – f.eks. fra underleverandører til By Hjorth ApS.

 

1.2 By Hjorth ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet.

 

1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger som By Hjorth ApS har fremsat mundtligt, online, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

 

1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af By Hjorth ApS med en skriftlig ordrebekræftelse.

 

1.5 Det er muligt at bestille fullsize vareprøver mod betaling, hvorved indholdet og emballagen kan testes, inden afgivelse af den endelige ordre.

 

1.6 Minimumsordrebeløb er 5.000 DKK pr. ordre.

2. Priser

 

2.1 Priser fremgår af til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse fra By Hjorth ApS.

 

2.2 Alle priser er opgivet eksklusiv moms. Alle ordrer optages til de på faktureringsdagen gældende priser. Der tages således forbehold for tryk-/tekniske fejl og prisregulering såfremt der inden levering skulle ske stigninger i indkøbspriser, lønninger, valutakurser og afgifter til det offentlige m.m. By Hjorth ApS forbeholder sig ret til, uden varsel, at forhøje priserne ved udefra kommende prisstigninger eller lovmæssige ændringer.

3. Levering, fragt, forsikring mv.

 

3.1 De i tilbuddet anførte priser er ab lager, hvilket betyder at fragten først beregnes, når ordren er pakket og omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, installation, moms og eventuelle statsafgifter er fastslået, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at By Hjorth ApS kan justere priserne.

 

3.2 Levering sker EXW (INCOTERMS 2020) fra By Hjorth ApS’ adresse (Storegade 59, 6800 Varde), medmindre andet er aftalt skriftligt. EXW drager omsorg for afsendelse og vælger forsendelsesmåden, idet Køber bærer risikoen for, at der kan skaffes transportlejlighed.

 

3.3 Det påhviler Køber for egen regning at tegne eventuel transport- og/eller vareforsikring. Forsendelsen foregår for Købers regning og risiko, og levering anses i alle tilfælde for foretaget på det tidspunkt, hvor varerne er stillet til rådighed for Købers afhentning på sælgers adresse. I øvrigt gælder de ved tilbuddets afgivelse gældende INCOTERMS (pt. INCOTERMS 2020).

 

3.4 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. forsinkelse fra underleverandører. Såfremt By Hjorth ApS bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

 

3.5 I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra By Hjorth ApS’ side, har Køber ret til at hæve købet. Hvis der er aftalt løbende levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.

 

3.6 By Hjorth ApS kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende vare. By Hjorth ApS kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra By Hjorth ApS’ side forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

4. Betaling

 

4.1 By Hjorth ApS’ betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt. Skaffe-og bestillingsvarer betales forud med mindre andet er skriftlig aftalt.

 

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er By Hjorth ApS berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

5. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

 

5.1 By Hjorth ApS bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

 

5.2 By Hjorth ApS er til enhver tid i forbindelse med, eller efter aftalens indgåelse, berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for By Hjorth ApS’ samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

6. Annullering og ændring af ordrer

 

6.1 Efter By Hjorth ApS har fremsendt ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

 

6.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte By Hjorth ApS’ mistede fortjeneste.

 

6.3 Såfremt der er indkøbt etiketter til brug på estimeret køb, og disse etiketter skal kasseres (grundet eks. lovmæssige ændringer eller Købers ændring af logo, størrelse m.m.) faktureres arbejdstimer samt kostpris på etiketter.

 

Husk altid at læse korrektur og gennemgå trykfiler grundigt for eventuelle fejl eller mangler, inden skriftlig godkendelse. DM Private Labels kan ikke stilles til ansvar for fejl, som ikke er rettet i korrektur eller prøvetryk.

7. Undersøgelsespligt, reklamation og returnering

 

7.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre, at de er uden mangler.

 

7.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give By Hjorth ApS besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 14 dage efter levering har fundet sted.

 

7.3 Undlader Køber at underrette By Hjorth ApS straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor By Hjorth ApS.

 

7.4 Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med By Hjorth ApS. Returnering er kun mulig for kurante produkter i ubeskadiget stand. Returnering sker for kundens regning og risiko, med mindre returnering skyldes fejl forårsaget af By Hjorth ApS. Særlige skaffe- og bestillingsvarer samt private label produkter og udgåede varer tages ikke retur.

 

7.5 Varer der leveres fejlfrit tages ikke retur uden forudgående accept fra By Hjorth ApS. Der fratrækkes 10 % af varens pris til dækning af fragt og håndtering. Returfragten betales af Køber.

8. Mangler

 

8.1 By Hjorth ApS påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

 

8.2 By Hjorth ApS har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger. Afhjælpning omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor manglen skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i overensstemmelse med vore eller vor leverandørers forskrifter, såsom datablade, emballageinstruks og brochurer, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, eller ændringer foretaget uden vort skriftlige samtykke, ligesom det er en betingelse, at Køber godtgør, at varen har været opbevaret betryggende og efter vores anvisninger.

 

8.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

 

8.4 Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

 

8.5 Efter at By Hjorth ApS har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil By Hjorth ApS afhjælpe manglen.

 

8.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er By Hjorth ApS’ afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

 

8.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til By Hjorth ApS’ disposition medmindre andet er aftalt mellem

 

8.8 By Hjorth ApS yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. By Hjorth ApS’ afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del afleverancen ud over 12 måneder efter levering til Køber.

9. Ansvarsbegrænsninger

 

9.1 By Hjorth ApS’ erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

 

9.2 By Hjorth ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov I det omfang By Hjorth ApS måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde By Hjorth ApS skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

10. Produktansvar

 

10.1 By Hjorth ApS er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed. By Hjorth ApS har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager By Hjorth ApS sig intet produktansvar.

 

10.2 By Hjorth ApS er kun ansvarlig for personskade, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af By Hjorth ApS eller andre, som denne har ansvaret for, for en max dækning på beløb 1.000.000. By Hjorth ApS er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiskekonsekventstab.

11. Ansvarsfrihed – force majeure

 

11.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

 

11.2. Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelse med sådanneleverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 

11.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt samt hvornår det forventes, at den ophører.

 

11.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i 11.2 nævnte omstændigheder.

12. Afgørelse af tvister

 

12.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

 

12.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.

Skal vi udvikle dine produkter?

Ønsker du at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig videre, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også deltage på et af vores gratis infomøder, hvor du kan høre mere om white label og private label produkter.

[activecampaign form=5]